Účtovníctvo

Vypracovávam na základe poľiadaviek kllienta:

  • Návrh systému spracovania účtovníctva, vrátane obehu dokladov, kompetencií a právomocí ako aj hmotnej zainteresovanosti.

  • Návrh vnútorného kontrolného systému ako aj systému spracovania účtovníctva spoločnosti.

  • Spracovanie vnútropodnikových smerníc, posudzovanie ich účelnosti, úplnosti a správnosti.

  • Pomoc pri spracovaní účtovnej závierky, odborná pomoc pri novom zavádzaní účtovníctva.

Vedenie kompletnej ekonomickej agendy:

1. Vedenie jednoduchého účtovníctva
2. Vedenie podvojného účtovníctva
3. Spracovanie miezd a personalistiky
4. Spracovanie kompletného výkazu DPH
5. Evidencia majetku spolu so spracovaním odpisov daňových aj účtovných
6. Ročná účtovná závierka vrátane ročných účtovných výkazov (súvaha,výkaz ziskov a strát,
    poznámky, výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch).
7. Daňové priznanie pre daň z príjmu FO aj PO.